பத்திரிகைக் கண்ணோட்டம் | ஞாயிறு தோறும் ஜூன் 30 ம் திகதி முதல்…….பத்திரிகைக் கண்ணோட்டம் | ஞாயிறு தோறும் ஜூன் 30 ம் திகதி முதல்…….

இலங்கையில் இருந்து வெளிவரும் வாரமலர் பத்திரிகைகளோடு வணக்கம் LONDON இணையம் வழங்கும்

பத்திரிகைக்  கண்ணோட்டம் …….
இலங்கையில் இருந்து மாயனின் பார்வையில்..
ஞாயிறு தோறும் ஜூன் 30 ம் திகதி முதல்.

ஆசிரியர்