வியாழகிழமை ஏன் பாபாவை வழிபடுகின்றோம் – இரா இரமேஸ்வரன்  

ஆசிரியர்