அடுத்த மாதம் ஜ.நாவை அரசாங்கம்

ஜ.நாவை இலங்கை அரசாங்கம் எப்படி எதிர்கொள்ளும்?

அரசாங்கத்தின் பொருளாதார கொள்கை காரணமாகவும் covid-19 இன் கெடுதியான விளைவுகள் காரணமாகவும் பொருளாதார ரீதியாக நாடு பெரும் நெருக்கடிக்குள் செல்கின்றதா? கொழும்பில்

மேலும் படிக்க..

ஜ.நாவை இலங்கை அரசாங்கம் எப்படி எதிர்கொள்ளும்?

அரசாங்கத்தின் பொருளாதார கொள்கை காரணமாகவும் covid-19 இன் கெடுதியான விளைவுகள் காரணமாகவும் பொருளாதார ரீதியாக நாடு பெரும் நெருக்கடிக்குள் செல்கின்றதா?

மேலும் படிக்க..