அதிகமாக மூளைக்கு வேலை

அதிகமாக மூளைக்கு வேலை தருபவர்கள் செய்ய வேண்டிய முத்திரை!

சில பிரபலங்கள், இரண்டு கை விரல்களின் முனையையும் ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டபடி வைத்து, உரையாடுவதைப் பார்த்திருக்கலாம். இதுவும் முத்திரைப் பயிற்சிதான். இதற்கு,

மேலும் படிக்க..

அதிகமாக மூளைக்கு வேலை தருபவர்கள் செய்ய வேண்டிய முத்திரை!

சில பிரபலங்கள், இரண்டு கை விரல்களின் முனையையும் ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டபடி வைத்து, உரையாடுவதைப் பார்த்திருக்கலாம். இதுவும் முத்திரைப் பயிற்சிதான்.

மேலும் படிக்க..