அரசியல் பழிவாங்கல் நிவாரணம்

அரசியல் பழிவாங்கல் நிவாரணம்: நேர்மையான ஊழியர்களை பாதுகாக்கும் சட்ட வரைவுகளே தேவை!

அரச மற்றும் அரச ஆளுமைக்குட்பட்ட நிறுவன ஊழியர்களினால் கடமைகள் நிறைவேற்றப்படும் போது நேர்மையுடன் முன்னெடுக்கும் செயற்பாடுகளுக்கு அமைய அந்த ஊழியர்களுக்கு உரிய

மேலும் படிக்க..

அரசியல் பழிவாங்கல் நிவாரணம்: நேர்மையான ஊழியர்களை பாதுகாக்கும் சட்ட வரைவுகளே தேவை!

அரச மற்றும் அரச ஆளுமைக்குட்பட்ட நிறுவன ஊழியர்களினால் கடமைகள் நிறைவேற்றப்படும் போது நேர்மையுடன் முன்னெடுக்கும் செயற்பாடுகளுக்கு அமைய அந்த ஊழியர்களுக்கு

மேலும் படிக்க..