அருமையான ஏரோபிக்ஸ்

அருமையான ஏரோபிக்ஸ் பயிற்சியின் பயன்கள்!

இனிமையான பின்னணி இசையோடும், பயிற்சியாளர் கட்டுப்பாடுடன் எண்ணும் எண்களின் வரிசைப்படியும் மேலும் கீழுமாக, இடம் வலமாக, வலம் இடமாக, சிறிது நடப்பது

மேலும் படிக்க..

அருமையான ஏரோபிக்ஸ் பயிற்சியின் பயன்கள்!

இனிமையான பின்னணி இசையோடும், பயிற்சியாளர் கட்டுப்பாடுடன் எண்ணும் எண்களின் வரிசைப்படியும் மேலும் கீழுமாக, இடம் வலமாக, வலம் இடமாக, சிறிது

மேலும் படிக்க..