December 2, 2023 10:32 pm

இரண்டு வகையான மாதவிடாய் கால

இரண்டு வகையான மாதவிடாய் கால வலிகள்!

பெண்களுக்கு மட்டும் இயற்கை குறிப்பிட்ட இனப்பெருக்க உறுப்புகளை படைத்திருக்கிறது. அது அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாகவும் இருக்கிறது. அதையே தகர்க்கின்ற வகையில்

மேலும் படிக்க..

இரண்டு வகையான மாதவிடாய் கால வலிகள்!

பெண்களுக்கு மட்டும் இயற்கை குறிப்பிட்ட இனப்பெருக்க உறுப்புகளை படைத்திருக்கிறது. அது அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாகவும் இருக்கிறது. அதையே தகர்க்கின்ற

மேலும் படிக்க..