இலங்கையில் உணவுத்தட்டுப்பாடு

இலங்கையில் உணவுத்தட்டுப்பாடு ஏற்படவில்லை!

இலங்கையில் உணவுத்தட்டுப்பாடு ஏற்படவில்லை என்றும் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் வழங்கக்கூடிய வகையில் அரசி, மரக்கறி உள்ளிட்ட உணவுப்பொருட்கள் நாட்டில் உள்ளதாகவும் விவசாயத்துறை

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் உணவுத்தட்டுப்பாடு ஏற்படவில்லை!

இலங்கையில் உணவுத்தட்டுப்பாடு ஏற்படவில்லை என்றும் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் வழங்கக்கூடிய வகையில் அரசி, மரக்கறி உள்ளிட்ட உணவுப்பொருட்கள் நாட்டில் உள்ளதாகவும்

மேலும் படிக்க..