இலங்கையில் பல்கலைக்கழகங்கள்

இலங்கையில் பல்கலைக்கழகங்கள் விரைவில் திறக்கப்படும்!

இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களின் கல்வி மற்றும் கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கு கொவிட் எதிர்ப்பு தடுப்பூசிகள் இரண்டையும் வழங்கி, பல்கலைக்கழகங்களை விரைவில் திறப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளதாக

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் பல்கலைக்கழகங்கள் விரைவில் திறக்கப்படும்!

இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களின் கல்வி மற்றும் கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கு கொவிட் எதிர்ப்பு தடுப்பூசிகள் இரண்டையும் வழங்கி, பல்கலைக்கழகங்களை விரைவில் திறப்பதற்கு

மேலும் படிக்க..