இலங்கையில் புதிதாக எரிபொருள்

இலங்கையில் புதிதாக எரிபொருள் நிறுவனம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு அனுமதி!

இலங்கை எரிபொருள் கூட்டுத்தாபனம், சுத்திகரிப்பு உற்பத்திகளைப் பயன்படுத்தி, திரவப் பெற்றோலிய எரிவாயு கருத்திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு இயலுமான வகையில், குறித்த கூட்டுத்தாபனத்துடன் கூட்டிணைந்த

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் புதிதாக எரிபொருள் நிறுவனம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு அனுமதி!

இலங்கை எரிபொருள் கூட்டுத்தாபனம், சுத்திகரிப்பு உற்பத்திகளைப் பயன்படுத்தி, திரவப் பெற்றோலிய எரிவாயு கருத்திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு இயலுமான வகையில், குறித்த கூட்டுத்தாபனத்துடன்

மேலும் படிக்க..