எந்த யோகா…என்ன

எந்த யோகா…என்ன பலன்?

மூச்சுப்பயிற்சி, தியானம், பிராமரி பிராணாயாமம் தவிர மற்ற யோகா பயிற்சிகள் எடுத்துக்கொள்வதால் என்ன பயன் என்று பார்ப்போம்… தாடாசனம் – உயர்

மேலும் படிக்க..

எந்த யோகா…என்ன பலன்?

மூச்சுப்பயிற்சி, தியானம், பிராமரி பிராணாயாமம் தவிர மற்ற யோகா பயிற்சிகள் எடுத்துக்கொள்வதால் என்ன பயன் என்று பார்ப்போம்… தாடாசனம் –

மேலும் படிக்க..