காது குடைவதால் இந்த

காது குடைவதால் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம்!

தலைக்கு குளிக்கும் போதெல்லாம் காது அடைத்துக் கொள்கிறது. அப்போது காது சரியாகக் கேட்பதில்லை. `பட்ஸ்’ கொண்டு காதை சுத்தப்படுத்திய பிறகுதான் பிரச்சினை

மேலும் படிக்க..

காது குடைவதால் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம்!

தலைக்கு குளிக்கும் போதெல்லாம் காது அடைத்துக் கொள்கிறது. அப்போது காது சரியாகக் கேட்பதில்லை. `பட்ஸ்’ கொண்டு காதை சுத்தப்படுத்திய பிறகுதான்

மேலும் படிக்க..