March 26, 2023 11:05 am

சகிப்பு தன்மை

சகிப்பு தன்மையை வளர்ப்போம்

தனிமனித வாழ்வில் துவங்கி, பொது வாழ்க்கை, குடும்பம், கொடுக்கல் வாங்கல், அரசியல் என மனித சமூகத்தின் அனைத்திலும் ஆளுமை செலுத்துகிற ஆற்றல்

மேலும் படிக்க..

சகிப்பு தன்மையை வளர்ப்போம்

தனிமனித வாழ்வில் துவங்கி, பொது வாழ்க்கை, குடும்பம், கொடுக்கல் வாங்கல், அரசியல் என மனித சமூகத்தின் அனைத்திலும் ஆளுமை செலுத்துகிற

மேலும் படிக்க..