October 3, 2023 1:28 am

சிறுவரது எதிர்பார்ப்புக்களை

சிறுவரது எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றுவது அவசியம்!

உலகம் தற்போது முகம்கொடுத்திருக்கும் தொற்றுப் பரவலுக்கு மத்தியில், அனைத்துச் சிறுவர் சமுதாயத்தினதும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் கூடிய சிறுவர் உலகத்துக்கான வரையறைகள் அதிகரித்துள்ளன. பாடசாலை

மேலும் படிக்க..

சிறுவரது எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றுவது அவசியம்!

உலகம் தற்போது முகம்கொடுத்திருக்கும் தொற்றுப் பரவலுக்கு மத்தியில், அனைத்துச் சிறுவர் சமுதாயத்தினதும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் கூடிய சிறுவர் உலகத்துக்கான வரையறைகள் அதிகரித்துள்ளன.

மேலும் படிக்க..