September 28, 2023 10:04 pm

சுவை இழப்பு

நாவின் சுவை இழப்பு கொரோனாவின் அறிகுறியா?

வாசனை இழப்பு மற்றும் நாவின் சுவை இழப்பு கொரோனாவின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் இதனையே அம்னோசியா என்றழைக்கின்றோம். எனவே அத்தகையோர் தொடக்கத்திலேயே தங்களை

மேலும் படிக்க..

நாவின் சுவை இழப்பு கொரோனாவின் அறிகுறியா?

வாசனை இழப்பு மற்றும் நாவின் சுவை இழப்பு கொரோனாவின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் இதனையே அம்னோசியா என்றழைக்கின்றோம். எனவே அத்தகையோர் தொடக்கத்திலேயே

மேலும் படிக்க..