நட்பின் பிரிவு

நட்பின் பிரிவு | கவிதை | உஷா விஜயராகவன்

நட்பு  எனும்  அருவியிலேநாம்  ஆடிமகிழ்ந்ததெல்லாம்கனவாகும்நாள்  வந்துகண்ணீராய்பெருகுதடி…நட்பெனும் பிரிவுகடலினிலேநம் கபடமில்லாபேச்சுக்களும்நம் கள்ளமில்லாசிரிப்புகளும்நினைவலையாய்வந்து மோதுதடி….. – உஷா விஜயராகவன் நன்றி : கவிக்குயில்

மேலும் படிக்க..

நட்பின் பிரிவு | கவிதை | உஷா விஜயராகவன்

நட்பு  எனும்  அருவியிலேநாம்  ஆடிமகிழ்ந்ததெல்லாம்கனவாகும்நாள்  வந்துகண்ணீராய்பெருகுதடி…நட்பெனும் பிரிவுகடலினிலேநம் கபடமில்லாபேச்சுக்களும்நம் கள்ளமில்லாசிரிப்புகளும்நினைவலையாய்வந்து மோதுதடி….. – உஷா விஜயராகவன் நன்றி : கவிக்குயில்

மேலும் படிக்க..