December 3, 2023 10:59 am

நிலானி ரத்நாயக

நிலானி ரத்நாயக உலக மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்பில் வெளியேறினார்

ஐக்கிய அமெரிக்காவின் ஒரிகொனில் நடைபெற்றுவரும் உலக மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்பில் பெண்களுக்கான 3000 மீற்றர் தடைதாண்டல் ஓட்டப் போட்டியில் பங்குபற்றிய இலங்கையின் நிலானி

மேலும் படிக்க..

நிலானி ரத்நாயக உலக மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்பில் வெளியேறினார்

ஐக்கிய அமெரிக்காவின் ஒரிகொனில் நடைபெற்றுவரும் உலக மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்பில் பெண்களுக்கான 3000 மீற்றர் தடைதாண்டல் ஓட்டப் போட்டியில் பங்குபற்றிய இலங்கையின்

மேலும் படிக்க..