December 10, 2023 5:42 pm

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த பீர்க்கங்காய்

பீர்க்கங்காய் வெள்ளரி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு காய்கறியாகும். பிஞ்சு பீர்க்கங்காயை விட முற்றிய பீர்க்கங்காயே சமையலுக்கு சிறந்தது. பிஞ்சு பீர்க்கங்காயை சமைத்து

மேலும் படிக்க..

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த பீர்க்கங்காய்

பீர்க்கங்காய் வெள்ளரி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு காய்கறியாகும். பிஞ்சு பீர்க்கங்காயை விட முற்றிய பீர்க்கங்காயே சமையலுக்கு சிறந்தது. பிஞ்சு பீர்க்கங்காயை

மேலும் படிக்க..