பகுதி 51

வன்னியின் மூன்று கிராமங்களின் கதைத்தொடர்ச்சி – பகுதி 51 | பத்மநாபன் மகாலிங்கம்

“வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்” – திருவள்ளுவர்  பூமியில் வாழவேண்டிய முறையில், அறநெறியில் நின்று, உலக மக்கள் பயன்பட

மேலும் படிக்க..

வன்னியின் மூன்று கிராமங்களின் கதைத்தொடர்ச்சி – பகுதி 51 | பத்மநாபன் மகாலிங்கம்

“வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்” – திருவள்ளுவர்  பூமியில் வாழவேண்டிய முறையில், அறநெறியில் நின்று, உலக மக்கள்

மேலும் படிக்க..