பல் துலக்கும்போது

பல் துலக்கும்போது செய்யக்கூடாத தவறுகள்!

பல் துலக்க பயன்படுத்தும் பிரஷ் தேர்வில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிறிய பற்களை கொண்டவர்கள் பெரிய பிரஷை பயன்படுத்தும்போது ஈறுகளை சரியாக

மேலும் படிக்க..

பல் துலக்கும்போது செய்யக்கூடாத தவறுகள்!

பல் துலக்க பயன்படுத்தும் பிரஷ் தேர்வில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிறிய பற்களை கொண்டவர்கள் பெரிய பிரஷை பயன்படுத்தும்போது ஈறுகளை

மேலும் படிக்க..