June 4, 2023 10:48 pm

பொன்நகர் வேதா குடியிருப்பு

பொன்நகர் மக்களின் குடிநீர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு…

பொன்நகர் வேதா குடியிருப்பு, 50வீட்டுத்திட்டம் ,25வீட்டுத்திட்டம்,17வீட்டுத்திட்டம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு  வருடம் முழுவது குடிநீர் இல்லாத பிரச்சனை இருப்பதை  ஆராய்ந்த கரைச்சி பிரதேச

மேலும் படிக்க..

பொன்நகர் மக்களின் குடிநீர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு…

பொன்நகர் வேதா குடியிருப்பு, 50வீட்டுத்திட்டம் ,25வீட்டுத்திட்டம்,17வீட்டுத்திட்டம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு  வருடம் முழுவது குடிநீர் இல்லாத பிரச்சனை இருப்பதை  ஆராய்ந்த கரைச்சி

மேலும் படிக்க..