June 5, 2023 10:47 am

பொருளாதாரத் தீர்வு

தீர்வு எப்படி சாத்தியமாகும்? – சம்பந்தன் விளக்கம்

“நாட்டின் தேசிய இனப் பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வு ஒன்று கிட்டினால் மட்டுமே அதனோடு சேர்ந்து பொருளாதாரத் தீர்வும் சாத்தியமாகும்.” – இவ்வாறு

மேலும் படிக்க..

தீர்வு எப்படி சாத்தியமாகும்? – சம்பந்தன் விளக்கம்

“நாட்டின் தேசிய இனப் பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வு ஒன்று கிட்டினால் மட்டுமே அதனோடு சேர்ந்து பொருளாதாரத் தீர்வும் சாத்தியமாகும்.” –

மேலும் படிக்க..