மக்களுக்கு முன் கூட்டியே

மக்களுக்கு முன் கூட்டியே அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும்!

மக்களுக்கு முன் கூட்டியே அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி, மக்களுக்கு அசெளகரியம் ஏற்படாத வகையில் சுகாதார பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என வவுனியா

மேலும் படிக்க..

மக்களுக்கு முன் கூட்டியே அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும்!

மக்களுக்கு முன் கூட்டியே அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி, மக்களுக்கு அசெளகரியம் ஏற்படாத வகையில் சுகாதார பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என

மேலும் படிக்க..