October 3, 2023 2:21 am

மெலிஞ்சி முத்தன்

மெலிஞ்சி முத்தனின் ‘உடக்கு’ வாசக அனுபவம்

பயண அனுபவ புனைவிலக்கியப் பிரதியாக பின்னட்டை அறிமுகக் குறிப்போடு “கருப்புப் பிரதிகள்” வெளியீடாக 2018ல் வெளிவந்த மெலிஞ்சி முத்தனின் உடக்கு நாவல்

மேலும் படிக்க..

மெலிஞ்சி முத்தனின் ‘உடக்கு’ வாசக அனுபவம்

பயண அனுபவ புனைவிலக்கியப் பிரதியாக பின்னட்டை அறிமுகக் குறிப்போடு “கருப்புப் பிரதிகள்” வெளியீடாக 2018ல் வெளிவந்த மெலிஞ்சி முத்தனின் உடக்கு

மேலும் படிக்க..