October 4, 2023 6:57 pm

மைல்கல்

இலங்கைக்கு ஒரு வரலாற்று மைல்கல்! – ரணில் மகிழ்ச்சி

சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்குக் கடன் உதவி வழங்குவதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளமை குறித்து மகிழ்ச்சி வெளியிட்டு வரவேற்றுள்ள ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க,

மேலும் படிக்க..

இலங்கைக்கு ஒரு வரலாற்று மைல்கல்! – ரணில் மகிழ்ச்சி

சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்குக் கடன் உதவி வழங்குவதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளமை குறித்து மகிழ்ச்சி வெளியிட்டு வரவேற்றுள்ள ஜனாதிபதி ரணில்

மேலும் படிக்க..