December 11, 2023 2:26 am

2020ஆம் ஆண்டிற்கான

2020ஆம் ஆண்டிற்கான சதுரங்கச் சுற்றுப்போட்டி

ஐபிசதுரங்க அக்கடமியால் வவுனியா பிரதேச செயலகத்தில் 2020ம் ஆண்டிற்கான சதுரங்கச் சுற்றுப்போட்டி கடந்த 06ஆம் திகதி மாணவர்களுக்கிடையே நடாத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் வவுனியா

மேலும் படிக்க..

2020ஆம் ஆண்டிற்கான சதுரங்கச் சுற்றுப்போட்டி

ஐபிசதுரங்க அக்கடமியால் வவுனியா பிரதேச செயலகத்தில் 2020ம் ஆண்டிற்கான சதுரங்கச் சுற்றுப்போட்டி கடந்த 06ஆம் திகதி மாணவர்களுக்கிடையே நடாத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில்

மேலும் படிக்க..