December 2, 2023 6:25 pm

Google தேடுபொறி

மகளிர் தின சிறப்பு – ‘பெண்களுக்காக பெண்கள்’

முக்கியமான சர்வதேச நாள்களில் அவற்றுக்குத் தொடர்புடைய சிறப்புச் சித்திரங்களை Google தேடுபொறி வழங்குவது வழமை. இதுவே Google Doodle என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க..

மகளிர் தின சிறப்பு – ‘பெண்களுக்காக பெண்கள்’

முக்கியமான சர்வதேச நாள்களில் அவற்றுக்குத் தொடர்புடைய சிறப்புச் சித்திரங்களை Google தேடுபொறி வழங்குவது வழமை. இதுவே Google Doodle என்று

மேலும் படிக்க..