December 3, 2023 10:59 am

Macquarie Island

கடல் பாதுகாப்பை விஸ்தரிக்கும் அவுஸ்திரேலியா

கடல் பாதுகாப்பை விஸ்தரிக்கும் அவுஸ்திரேலியா

அவுஸ்திரேலியாவுக்குச் சொந்தமான மக்குவாரி தீவில் (Macquarie Island) கடல் பாதுகாப்புப் பகுதி விஸ்தரிக்கப்படவுள்ளது. அதன் பரப்பளவு 475,465 சதுர கிலோமீட்டருக்கு அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.

மேலும் படிக்க..
கடல் பாதுகாப்பை விஸ்தரிக்கும் அவுஸ்திரேலியா

கடல் பாதுகாப்பை விஸ்தரிக்கும் அவுஸ்திரேலியா

அவுஸ்திரேலியாவுக்குச் சொந்தமான மக்குவாரி தீவில் (Macquarie Island) கடல் பாதுகாப்புப் பகுதி விஸ்தரிக்கப்படவுள்ளது. அதன் பரப்பளவு 475,465 சதுர கிலோமீட்டருக்கு

மேலும் படிக்க..