கிளிநொச்சி கனகபுரம் மகாவித்தியாலயத்தின் மரதன் ஒட்டப்போட்டிகிளிநொச்சி கனகபுரம் மகாவித்தியாலயத்தின் மரதன் ஒட்டப்போட்டி

கிளிநொச்சி கனகபுரம் மகாவித்தியாலயத்தின் மரதன் ஒட்டப்போட்டி இன்று கிளி/முருகானந்த கல்லூரியில் இருந்து கிளிநொச்சி கனகபுரம் மகாவித்தியாலயத்தின் முன்றறில் முடிவடைந்தது. அதனைத்தொடர்ந்து வெற்றியாளர்களுக்கு கேடையங்களும் பரிசில்களும் வழங்கப்பட்டன .

 

– கிளிநொச்சி விமல் | வணக்கம்LONDON க்காக –

 

 

asw

sdds

dfadd

ddd

ஆசிரியர்