இலங்கை ஆசிரியர்

இலங்கை ஆசிரியர், அதிபர்கள் சங்கங்களுக்கும் அமைச்சரவை உப குழுவுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு நாளை!

சம்பள முரண்பாடு தொடர்பாக ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை உபக்குழு ஆசிரியர் – அதிபர்கள் சங்கங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது. அதன்படி

மேலும் படிக்க..

இலங்கை ஆசிரியர், அதிபர்கள் சங்கங்களுக்கும் அமைச்சரவை உப குழுவுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு நாளை!

சம்பள முரண்பாடு தொடர்பாக ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை உபக்குழு ஆசிரியர் – அதிபர்கள் சங்கங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது.

மேலும் படிக்க..