உங்களுடைய பலம்

உங்களுடைய பலம், பலவீனத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…!

பெரும்பாலான வெற்றியாளர்களிடம் உங்கள் வெற்றிக்கான ரகசியம் என்னவென்று கேட்டால் மிக எளிமையாக ‘எனக்கு எது தெரியாது, என எனக்கு தெரியும்’ என்பார்கள்.

மேலும் படிக்க..

உங்களுடைய பலம், பலவீனத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…!

பெரும்பாலான வெற்றியாளர்களிடம் உங்கள் வெற்றிக்கான ரகசியம் என்னவென்று கேட்டால் மிக எளிமையாக ‘எனக்கு எது தெரியாது, என எனக்கு தெரியும்’

மேலும் படிக்க..