தமிழ் மக்கள் மீதான அடக்குமுறை

தமிழ் மக்கள் மீதான அடக்குமுறை -சர்வதேசத்தினால் பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை அவசியம்!

தமிழ் மக்கள் மீதான அடக்குமுறைகள் மற்றும் ஜுலை கலவரம் உள்ளிட்ட இனப்படுகொலைகள் ஆகியவற்றுக்கு சர்வதேசத்தினால் பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டுமென நாடாளுமன்ற

மேலும் படிக்க..

தமிழ் மக்கள் மீதான அடக்குமுறை -சர்வதேசத்தினால் பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை அவசியம்!

தமிழ் மக்கள் மீதான அடக்குமுறைகள் மற்றும் ஜுலை கலவரம் உள்ளிட்ட இனப்படுகொலைகள் ஆகியவற்றுக்கு சர்வதேசத்தினால் பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டுமென

மேலும் படிக்க..