September 28, 2023 9:51 pm

மூட்டு அழற்சி

சின்ன வெங்காயத்தின் சிறப்பு.

* யூரிக் அமிலம் அதிகமாக சிறுநீர்ப் பையில் சேர்ந்தால் கற்கள் தோன்றும். வெங்காயத்தை அடிக்கடி சாப்பிட்டால் அந்த கற்கள் கரைந்துவிடும். *

மேலும் படிக்க..

சின்ன வெங்காயத்தின் சிறப்பு.

* யூரிக் அமிலம் அதிகமாக சிறுநீர்ப் பையில் சேர்ந்தால் கற்கள் தோன்றும். வெங்காயத்தை அடிக்கடி சாப்பிட்டால் அந்த கற்கள் கரைந்துவிடும்.

மேலும் படிக்க..