இப்படியிருக்கவில்லை

இப்படியிருக்கவில்லை | கவிதை | லாவண்யா

எது சரி எது தவறென்று எதுவும் சொல்கிறாற்போலில்லை. சரியைத்தவறென்று தவறைச்சரியென்று நியாயப்படுத்த பிஞ்சு முதல் பழம்வரை துணிந்தபின் பேச ஒன்றுமில்லை. உலர்ந்த

மேலும் படிக்க..

இப்படியிருக்கவில்லை | கவிதை | லாவண்யா

எது சரி எது தவறென்று எதுவும் சொல்கிறாற்போலில்லை. சரியைத்தவறென்று தவறைச்சரியென்று நியாயப்படுத்த பிஞ்சு முதல் பழம்வரை துணிந்தபின் பேச ஒன்றுமில்லை.

மேலும் படிக்க..