இலங்கை அமைச்சர்கள் வெளிநாடு

இலங்கை அமைச்சர்கள் வெளிநாடு செல்லத்தடை!

எதிர்வரும் நவம்பர் 12ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 10 ஆம் திகதிவரை தனிப்பட்ட ரீதியிலோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வமாகவே வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொள்ள

மேலும் படிக்க..

இலங்கை அமைச்சர்கள் வெளிநாடு செல்லத்தடை!

எதிர்வரும் நவம்பர் 12ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 10 ஆம் திகதிவரை தனிப்பட்ட ரீதியிலோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வமாகவே வெளிநாட்டு பயணங்களை

மேலும் படிக்க..