March 20, 2023 10:23 pm

பதகளிப்பு

கொரோனா வைரஸ்: ‘பதகளிப்பு’ உளப்பபாதிப்பும் சில தடுப்பு முறைகளும்: கலாநிதி.க.கஜவிந்தன்

கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தின் பயத்தினால் ஏற்படும் ‘பதகளிப்பு’ என்னும் உளப்பபாதிப்பும் சில தடுப்பு முறைகளும். (The impact of Corona phobia

மேலும் படிக்க..

கொரோனா வைரஸ்: ‘பதகளிப்பு’ உளப்பபாதிப்பும் சில தடுப்பு முறைகளும்: கலாநிதி.க.கஜவிந்தன்

கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தின் பயத்தினால் ஏற்படும் ‘பதகளிப்பு’ என்னும் உளப்பபாதிப்பும் சில தடுப்பு முறைகளும். (The impact of Corona

மேலும் படிக்க..