விக்ராந்த் கப்பலின் சோதனை

விக்ராந்த் கப்பலின் சோதனை ஓட்டம் நிறைவு!

உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள முதல் விமானம் தாங்கி போர் கப்பலான விக்ராந்த் கப்பலின் சோதனை ஓட்டம் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக

மேலும் படிக்க..

விக்ராந்த் கப்பலின் சோதனை ஓட்டம் நிறைவு!

உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள முதல் விமானம் தாங்கி போர் கப்பலான விக்ராந்த் கப்பலின் சோதனை ஓட்டம் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த சோதனை ஓட்டம்

மேலும் படிக்க..