October 3, 2023 2:46 am

முழு நம்பிக்கை

அரசியல் தீர்வுக்கான பேச்சு வெற்றியடையும்! – ரணில் நம்பிக்கை

“தமிழ்க் கட்சிகளுடன் நான் ஆரம்பித்துள்ள அரசியல் தீர்வுக்கான பேச்சு வெற்றியடையும் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது.” – இவ்வாறு ஜனாதிபதி

மேலும் படிக்க..

அரசியல் தீர்வுக்கான பேச்சு வெற்றியடையும்! – ரணில் நம்பிக்கை

“தமிழ்க் கட்சிகளுடன் நான் ஆரம்பித்துள்ள அரசியல் தீர்வுக்கான பேச்சு வெற்றியடையும் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது.” – இவ்வாறு

மேலும் படிக்க..