ரஷ்யாவில் இருந்து இலங்கைக்கு மேலுமொரு

ரஷ்யாவில் இருந்து இலங்கைக்கு மேலுமொரு தொகுதி தடுப்பூசிகள் கொண்டுவரப்பட்டன!

அதன்படி, 15 ஆயிரம் ஸ்புட்னிக் வீ தடுப்பூசிகள் ரஷ்யாவிலிருந்து இன்று (புதன்கிழமை)) காலை நாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. முன்னதாக, ரஷ்யாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வழங்கப்படவிருந்த

மேலும் படிக்க..

ரஷ்யாவில் இருந்து இலங்கைக்கு மேலுமொரு தொகுதி தடுப்பூசிகள் கொண்டுவரப்பட்டன!

அதன்படி, 15 ஆயிரம் ஸ்புட்னிக் வீ தடுப்பூசிகள் ரஷ்யாவிலிருந்து இன்று (புதன்கிழமை)) காலை நாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. முன்னதாக, ரஷ்யாவிலிருந்து இலங்கைக்கு

மேலும் படிக்க..