கவிதை | நட்பு | கவிஞர் வைரமுத்துகவிதை | நட்பு | கவிஞர் வைரமுத்து

 

நட்பு என்பது

சூரியன் போல்

எல்லா நாளும்

பூரணமாய் இருக்கும்

 

நட்பு என்பது

கடல் அலை போல்

என்றும்

ஓயாமல் அலைந்து வரும்

 

நட்பு என்பது

அக்னி போல்

எல்லா மாசுகளையும்

அழித்து விடும்

 

நட்பு என்பது

தண்ணீர் போல்

எதில் ஊற்றினாலும்

ஓரே மட்டமாய் இருக்கும்

 

நட்பு என்பது

நிலம் போல்

எல்லாவற்றையும் பொறுமையாய்

தாங்கிக் கொள்ளும்

 

நட்பு என்பது

காற்றைப் போல்

எல்லா இடத்திலும்

நிறைந்து இருக்கும்

 

 

 

நன்றி | கவிஞர் வைரமுத்து

ஆசிரியர்