குழந்தை நட்பு குழந்தை நட்பு

பிஞ்சு உள்ளத்தின் இனிய நட்பு – அந்த

பஞ்சு மேகத்தையும் கடந்தே செல்லும்…..

கொஞ்சு மொழியின் குழந்தை அன்பு – என்றும்

சாய்ஞ்சு கொள்ள தோழமை தேடும்……

ஆசிரியர்