கண்ணுறங்கு கண்மணி!கண்ணுறங்கு கண்மணி!

துன்பமில்லை துயரமில்லை மனசிலே களங்கமில்லை

பொறுப்பில்லை வெறுப்பில்லை நெஞ்சிலே பாரமில்லை

ஆசையில்லை வேஷமில்லை கண்ணிலே மோசமில்லை

கண்ணுறங்கு கண்மணியே… நீயும் இங்கே பொய்யில்லை!

ஆசிரியர்