தோள் கொடு தோழா…… தோள் கொடு தோழா……

அந்த கடலும் வற்றிப் போகலாம்

நீண்ட வானமும் நிறம் மாறலாம்

மனித உயிரும் மரணித்து போகலாம் – நண்பனே

என்றும் என் தோழனாய் நீ இருந்து விடு!

ஆசிரியர்