வாகன டயரில் இப்படியுமா ?வாகன டயரில் இப்படியுமா ?

வாகன டயரில் இருக்கை செய்கிறார்கள் பாருங்கள். சில அடிநீள கயிறும் இரண்டு துண்டு பலகையும் இருந்தால், நீங்கள் எறிகின்ற டயர்கள் எல்லாத்தையும் இருக்கைகள் ஆக்கிவிடலாம். செய்முறை தேவையா ? இதோ பாருங்கள்…

DIY-Tire-Ottoman

ஆசிரியர்