இவர்கள் பேனா மையின் நிறம் என்ன ?இவர்கள் பேனா மையின் நிறம் என்ன ?

உலகம் ஒரு மேடை – அதில்

மனிதரெல்லாம் நடிகர்கள்

தமிழரில்லா இந்த மேடையில் – அவர்

தலைவிதியையா எழுதுகின்றார் ….

 

ஆசிரியர்