முடிசூடிய மாமன்னன் | ஈழமண் காப்பானா ?முடிசூடிய மாமன்னன் | ஈழமண் காப்பானா?

முடிசூடிக் கொண்டாய் – நாம்

முகம் மலர்ந்து கொண்டோம்

மாமன்னன் நீயென்றால் – தமிழன்

மண் காத்து நிப்பாயா ?

ஆசிரியர்