தந்தையர் தினம் தந்தையர் தினம்

 

முத்தமிழ் தந்த வித்தகர் ஆனாய்

பிரபஞ்சம் காட்டிய பிதாமகர் ஆனாய்

எனக்குள் இருக்கும் விம்மமும் நீயே

எனது வாழ்வும் உனது பாதையே ….

 

ஆசிரியர்