நாட்டுக்கு மேலும் 4 இலட்சம்

நாட்டுக்கு மேலும் 4 இலட்சம் பைஸர் தடுப்பூசிகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன!

இதன்படி இந்த வாரத்தில் மாத்திரம் 8 இலட்சம் பைஸர் தடுப்பூசிகள் இலங்கைக்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. கொவெக்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் குறித்த தடுப்பூசி தொகை

மேலும் படிக்க..

நாட்டுக்கு மேலும் 4 இலட்சம் பைஸர் தடுப்பூசிகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன!

இதன்படி இந்த வாரத்தில் மாத்திரம் 8 இலட்சம் பைஸர் தடுப்பூசிகள் இலங்கைக்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. கொவெக்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் குறித்த தடுப்பூசி

மேலும் படிக்க..