October 2, 2023 11:27 am

முன்பள்ளி

இங்கிலாந்தில் முன்பள்ளி பராமரிப்பு செலவுகள் அதிகரிப்பு

இங்கிலாந்தில் முன்பள்ளி பராமரிப்புச் செலவுகள் முன்னைய ஆண்டுகளை விடவும் அதிகரித்துள்ளதாக புதிய அறிக்கையொன்றில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான முழு

மேலும் படிக்க..

இங்கிலாந்தில் முன்பள்ளி பராமரிப்பு செலவுகள் அதிகரிப்பு

இங்கிலாந்தில் முன்பள்ளி பராமரிப்புச் செலவுகள் முன்னைய ஆண்டுகளை விடவும் அதிகரித்துள்ளதாக புதிய அறிக்கையொன்றில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான

மேலும் படிக்க..