September 28, 2023 10:08 pm

யாழினி

தந்தை | கவிதை | யாழினி

சிறிது சிரிப்புகள்சிறிது கோபங்கள்சிறிது விளையாட்டுகள்சிறிது பரிகாசங்கள் உள்ளே சிறுபிள்ளைத்தனம்அனால், வெளியே தந்தை முகம் சிலநேரம்பிரளயத்திற்கு முன் தோன்றும் அமைதிசிலநேரம்ஆனந்தத்தில் திழைக்கும் அழகிய

மேலும் படிக்க..

தந்தை | கவிதை | யாழினி

சிறிது சிரிப்புகள்சிறிது கோபங்கள்சிறிது விளையாட்டுகள்சிறிது பரிகாசங்கள் உள்ளே சிறுபிள்ளைத்தனம்அனால், வெளியே தந்தை முகம் சிலநேரம்பிரளயத்திற்கு முன் தோன்றும் அமைதிசிலநேரம்ஆனந்தத்தில் திழைக்கும்

மேலும் படிக்க..